Haparanda båtklubb

Njut av naturen och fyll på dina batterier

Välkommen till vår hemsida


Här lägger vi ut aktuell information, aktiviteter, nyheter m m. 

Till våra medlemmar som har skrivit in mailadress eller telefonnummer skickar vi även ut information via de kanalerna.

Vårt klubbhus hittar ni på Hanhinkaari. Under sommarsäsongen anordnar vi diverse aktiviteter som alla klubbmedlemmar kan ta del av. 

Vid klubbstugan finns en grillkåta, en vedeldad bastu samt ett utedass.
Alla som vill är välkomna att nyttja dessa faciliteter men helst ser vi givetvis att ni blir medlemmar.

För allas trevnad så ber vi er att plocka undan och städa efter er när ni lånat våra faciliteter. Kom även ihåg att ta med er eventuella sopor och tomglas/ burkar.

Det finns även möjlighet för medlemmar att boka klubbstugan för privat fest. Den skall då bokas via vår ordförande Ulf Klockare, tfnnr 070-302 13 25.

När bokningen är gjord betala in en hyresavgift på 250 kr till vårt bankgiro 5600-3106 alternativt swish 123 308 97 11. Nycklar och instruktioner får du av ordföranden när du bokar (tillgång till gasol med platta, ev kylskåp) 

HBK Stadgar

Stadgar för Haparanda båtklubb

Klubben bildades den. 21 april 1953 och har sin hemort och verksamhetsområde i Haparanda.

Stadgarna reviderade vid HBK årsmöte 2018-03-24 och fastställdes 2018-03-31.

§ 1 Syfte

Syftet är att främja besöksnäringen vid Haparanda båtklubbs anläggning, svara för drift och underhåll av densamma samt påverka utvecklingen av infrastrukturen på ön. Klubbstugan och dess faciliteter är öppen under båtsäsongen för alla och envar som vill besöka den, oavsett om man är medlem eller inte.

§ 2 Organisation

Klubbens styrelse:

Ordförande

Fyra ledamöter

Två suppleanter

Årsmötet väljer fyra (4) ledamöter och styrelsen fördelar ansvarsområdena kassör och sekreterare vid ett konstituerande möte.

§ 3 Medlemskap

Medlemsavgiften för kommande år bestäms vid varje årsmöte och skall betalas in senast 31 januari aktuellt kalenderår.

Medlemskategorier

 • Enskilda vuxna medlemmar
 • Familjer

Medlemmar får information via klubbens hemsida och via mail och sms. Uppgift om mailadress och mobilnummer lämnas vid ansökan om medlemskap. Brev skickas endast undantagsvis till medlemmar.

§ 4 Allmänna bestämmelser

Medlemmar skall ha ett städat uppförande på klubbens alla möten och sammankomster samt på alla sätt verka för klubbens goda anseende utåt och inåt.

Medlemmar skall till sjöss vinnlägga sig om ett gott sjömanskap.

Styrelsen äger rätt att utesluta medlem ur klubben om giltig anledning anses föreligga, t ex brutit mot ovanstående, grov vårdslöshet till sjöss så att skada på liv och egendom vållats eller dylikt.

§ 5 Styrelsens skyldigheter

Styrelsen handlägger klubbens angelägenheter, förvaltar dess penningmedel och övriga tillhörigheter samt ansvarar inför klubbens medlemmar.

Styrelsen sammanträder på ordförandens kallelse eller då minst två ledamöter gör en framställning. Styrelsen är beslutsmässig då alla ledamöter är kallade och minst tre närvarande. Suppleanter erhålla kallelse till sammanträde, har där yttrande och förslagsrätt men ej rösträtt. Suppleant som ersätter ordinarie ledamot har rösträtt.

§ 6 Val av styrelse.

Val av styrelse sker vid årsmötet. Styrelsen väljs för en tid av två år, varvid två ledamöter väljs växelvis olika år. Första gången avgör lotten vilka två ledamöter som skall vara valda för två år och vilka som skall vara valda för ett år.

Valen skall ske öppet. Om någon så önskar skall valen ske med slutna sedlar. Enkel majoritet gäller. Vid lika röstetal segrar den mening som ordföranden biträder. I andra fall lotten

Avgående funktionärer skall överlämna klubbens tillhörigheter till styrelsen.

§ 7 Firmateckning

Ordföranden och kassören är firmatecknare var för sig.

Kassören äger ensam rätt att förfoga över klubbens bank- postgiro och andra kontotillgodohavanden.

§ 8 Årsmöte

Verksamhetsåret slutar den 31 december och årsmötet hålls före utgången av mars året därpå. Kallelse till det sker genom annons minst åtta dagar före samt med mail till föregående års medlemmar.

Extra sammanträde utlyses då styrelsen anser det lämpligt eller då minst tio medlemmar gjort skriftlig framställan om det hos ordföranden.

Vid årsmötet förekommer:

 • Årsmötets öppnande
 • Frågan om årsmötets utlysande
 • Val av ordförande och sekreterare för mötet
 • Val av två personer att jämte ordföranden justera dagens protokoll
 • Styrelsens verksamhetsberättelse
 • Kassa och revisionsberättelse
 • Fråga om ansvarsfrihet
 • Val av Ordförande, 2 år

2 st ledamöter, 2 år

2 styrelse suppleanter, 1 år

2 revisorer, 1 år

 • Val av 2 ledamöter till valberedningen
 • Fastställande av årsavgift
 • Övriga frågor
 • Mötets avslutning

§ 9 Klubbens räkenskaper

Klubbens räkenskapsår sammanfaller med verksamhetsåret. Räkenskaperna skall vara avslutade senast 14 dagar före årsmötet och överlämnade till revisorerna.

§ 10 Stadgeändring

Föreligger förslag till stadgeändring skall detta framgå av kallelsen.

För att ett ändringsförslag skall kunna antas måste det godkännas med minst 2/3 majoritet vid två på varandra följande föreningsmöten, varav ett skall vara årsmöte. Vid andra godkännandet kan paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§ 11 Klubbens upplösning

Beslut om klubbens upplösning kan endast fattas vid årsmöte, efter det att medlemmarna i 14 dagar förut genom kallelse på vanligt sätt underrättats om förslag härom. Giltigt beslut kan endast föreligga därest 4/5 majoritet vid två på varandra hållna sammanträden vinnes.

I händelse av klubbens upplösande skall klubbens tillgångar användas för något ändamål, som av mötet beslutas.

Haparanda båtklubb, HBK, web-ansvarig: Lena Korva
Skapad med Webnode
Skapa din hemsida gratis! Denna hemsidan är skapad via Webnode. Skapa din egna gratis hemsida idag! Kom igång